Ухвала зразок документа

Крім того, для нормальної ухвала зразок документа необхідно мати підтримку cookies, якщо не встановлено по замовчанню. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 2006 р. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва } {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної судової адміністрації України } Відповідно до, затвердженого Указом Президента України від 03. Затвердити далі - Інструкціящо додається. Юридичному управлінню Мягкоход Управлінню організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів Букіна Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації організувати ухвала зразок документа Інструкції його працівниками та довести до відома голів місцевих загальних крім військових судів. Рекомендувати головам місцевих загальних судів організувати вивчення Інструкції суддями та працівниками апарату судів. Контроль за ухвала зразок документа цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної судової адміністрації України Гашицького Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 2006 р. Ця Інструкція встановлює загальні правила ведення судового діловодства в районних, районних у містах, міських, міськрайонних судах далі - суди і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до відправлення або передавання в архів, звернення до виконання судових рішень. Положення цієї Інструкції передбачають як ведення діловодства у паперовій формі, так і автоматизовану електронну технологію обробки, ухвала зразок документа та контролю документів справ за допомогою ухвала зразок документа системи документообігу суду. Порядок ухвала зразок документа діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом, діловодства за зверненнями громадян і діловодства з питань роботи з кадрами визначається чинним законодавством України. Прийняття вхідної кореспонденції з ознаками підозрілих вкладень здійснюється із суворим додержанням чинного законодавства України. Установлена Інструкцією система судового діловодства є обов'язковою для всіх працівників суду. В окремих судах, перелік яких визначається Державною судовою адміністрацією України модельні судисудове діловодство може здійснюватися відповідно до іншого чинного законодавства України. Організаційне керівництво діяльністю суду здійснює голова відповідного суду. Організацію діловодства в суді відповідно до цієї Інструкції забезпечує керівник апарату завідуючий секретаріатом суду або ухвала зразок документа працівник апарату суду, який виконує його обов'язки далі - керівник апарату суду. Керівник апарату суду підпорядковується голові суду і координує свою діяльність з відповідним територіальним управлінням державної судової адміністрації. Керівник апарату суду ознайомлює всіх працівників апарату суду з нормативно-правовими актами і ухвала зразок документа матеріалами з діловодства. Працівники апарату суду зобов'язані виконувати вимоги Інструкції, є відповідальними за збереження процесуальних та інших документів, а також за нерозголошення інформації, що міститься в них. Про втрату документа невідкладно повідомляється керівник апарату суду та складається акт у двох примірниках, один з яких залишається у керівника апарату суду для відповідного реагування в установленому порядку, другий залишається у працівника, відповідального згідно накладеної резолюції за втрачений документ, та, ухвала зразок документа разі необхідності, приєднується до матеріалів справи провадження, наряду, переведеннядо якої мав бути долучений втрачений документ. {Абзац перший пункту 1. {Абзац другий пункту 1. Ухвала зразок документа від штатної чисельності апарату суду, навантаження на кожного працівника апарату суду та в разі службової необхідності керівником апарату суду може проводитися перерозподіл функціональних обов'язків, про що обов'язково зазначається в посадових інструкціях. {Абзац третій пункту 1. За порушення вимог Інструкції працівники апарату суду притягаються до відповідальності в порядку, установленому чинним законодавством України. У разі звільнення працівника, а також у разі його відпустки, відрядження чи тривалої відсутності з різних причин усі одержані ним для виконання службові документи за вказівкою, погодженою з головою суду, передаються особі, яка його заміщає, про що складається відповідний акт. На кореспонденції, що передається іншому виконавцеві, головою суду заступником голови суду проставляється відповідна резолюція. Приймання громадян у суді здійснюється згідно з законодавством України про звернення громадян та відповідними Правилами внутрішнього розпорядку суду, які затверджуються наказом голови суду. Ознайомлення з матеріалами судових справ здійснюється протягом усього робочого ухвала зразок документа апарату суду. Графік приймання громадян крім осіб, зазначених у Інструкції і Правила внутрішнього розпорядку суду вивішуються в суді на спеціально пристосованому стенді дошці оголошень суду. На цьому ж стенді повинна бути вивішена інша корисна для громадян інформація списки справ, призначених до розгляду ухвала зразок документа суді, зразки заяв про видачу копій судових документів, про надання дозволу на побачення з особами, які тримаються під вартою і рахуються за судом, витяги з нормативно-правових актів, що встановлюють розміри сплати відповідних платежів, тощо. {Абзац третій пункту 1. Особисте приймання ухвала зразок документа з питань роботи суду також здійснюється головою суду або його заступниками та керівником апарату суду. {Абзац п'ятий пункту 1. Діловодство суду ведеться державною мовою. Усі судові документи також складаються державною мовою з урахуванням вимог законодавства України. Оформлення організаційно-розпорядчих документів, створюваних у результаті діяльності суду, здійснюється відповідно дозатвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07. Усі журнали прошнуровуються і скріплюються гербовою печаткою, а ухвала зразок документа підписом голови суду; кожен аркуш журналу повинен бути пронумерований. Заповнення форм звітності, статистичних карток на осіб, стосовно яких судом розглянуто матеріали кримінального провадження, та карток обліку сум шкоди, заподіяної злочинами, регламентується відповідними інструкціями. Внесення відомостей про облік судового збору здійснюється працівником апарату суду, на якого покладено відповідний обов'язок, шляхом заповнення даних в автоматизованій системі діловодства суду. Контроль за своєчасністю та достовірністю внесення даних здійснюється керівником апарату суду. {Інструкцію доповнено пунктом 1. Порядок приймання судових справ і кореспонденції. Основні вимоги до опрацювання розгляду документів, які не стосуються розгляду судових справ матеріалів кримінального провадження {Назва розділу 2 із змінами, внесеними згідно ухвала зразок документа Наказом Державної судової адміністрації } 2. Усі судові справи матеріали кримінального провадження та кореспонденція, у тому числі документи, надіслані електронною поштою, факсимільним зв'язком, а також телеграми, що надходять до суду, приймаються, опрацьовуються та під підпис передаються за ухвала зразок документа працівниками апарату суду відповідно до обов'язків. Уся кореспонденція, у тому числі документи, надіслані ухвала зразок документа поштою, факсимільним зв'язком, а також телеграми, що надходять до суду, працівником апарату суду, на якого відповідною посадовою інструкцією покладено обов'язки щодо приймання кореспонденції, реєструються та передаються керівництву суду для проставлення резолюцій. {Абзац перший пункту 2. Якщо після отримання документів електронною поштою до суду надходять ці ухвала зразок документа документи на паперових носіях, останні передаються виконавцям у порядку, встановленому цією Інструкцією, та зберігаються разом із документами, отриманими електронною поштою. {Абзац другий пункту 2. Працівник ухвала зразок документа суду, на ухвала зразок документа відповідною Посадовою інструкцією покладено обов'язки ухвала зразок документа приймання судових справ матеріалів кримінального провадження і кореспонденції, у день їх надходження перевіряє цілісність пакетів та конвертів і відповідність їх адресування, з дотриманням установлених правил безпеки розкриває пакети й конверти, перевіряє відповідність вкладень до опису наявність додатків до документапроставляє на правому нижньому чи іншому вільному від тексту місці супровідного листа до судової справи матеріалупершої сторінки листа чи іншого документа реєстраційний штамп суду, у якому зазначає дату надходження матеріалу в суд і реєстраційний номер згідно з додаток 1. Конверти пакетиу яких надходять документи, приєднуються до одержаних документів. У разі одержання матеріалів у пошкодженій упаковці, а також якщо при відкритті конверта пакета виявлено відсутність будь-якого документа чи додатка до нього, про це складається додаток 2 у двох примірниках, один примірник якого надсилається відправнику, а другий - долучається до одержаних матеріалів і передається разом з ним для розгляду за належністю. Прийняття судових справ і вхідної кореспонденції від кур'єра кур'єром здійснюється за пред'явлення документа, що посвідчує його особу та належність до організації-відправника одержувача. У разі відсутності такого документа судові справи кореспонденція від нього ним не приймаються. Приймання кореспонденції від особи здійснюється після пред'явлення нею документа, що посвідчує особу. Не підлягають реєстрації, а передаються для долучення до справ матеріалів кримінального провадження з відміткою про дату одержання їх судом: {Абзац перший пункту 2. {Підпункт "б" пункту 2. Не реєструються рекламні повідомлення, плакати, вітальні листи, запрошення, а також повернена ухвала зразок документа помилково надіслана судом кореспонденція. Помилково доставлена суду кореспонденція пересилається за належністю разом із супровідним листом за підписом голови суду чи його заступника. Позовні заяви, заяви та скарги, отримані під час приймання громадян, відповідно до ухвала зразок документа приймання ухвала зразок документа невідкладно передаються працівнику, відповідальному за приймання судових справ і кореспонденції, для реєстрації в журналі вхідної кореспонденції та у відповідних обліково-статистичних картках чи реєстраційних журналах, після чого передаються за призначенням для попереднього розгляду чи розгляду по суті. Поштова кореспонденція, яку отримує кур'єр суду, невідкладно передається працівнику, відповідальному за реєстрацію кореспонденції, який перевіряє, чи цьому суду адресований документ та наявність додатків, указаних у документі. Особа, яка подала матеріали чи документ до суду, управі представити додаткову копію матеріалів документана першій сторінці яких на її прохання проставляється штамп суду "Отримано", зазначаються дата отримання матеріалів документапосада і прізвище особи, яка прийняла матеріали документпісля чого копія повертається. Документи з питань діяльності суду, які не стосуються розгляду справ, реєструються та передаються керівництву в день надходження двічі на день. Документи з позначкою "Терміново" передаються протягом години. Після ухвала зразок документа розгляду документа керівництвом і призначення виконавця в той самий день документ повертається до працівника апарату суду, який здійснював його реєстрацію, для реєстрації резолюції. До облікової картки на вхідний документ в автоматизованій системі документообігу суду вносяться відомості про зміст і дату накладення резолюції, прізвище та ініціали виконавця, дата передачі документа виконавцеві {Пункт 2. Документи для розгляду виконання від одного виконавця до іншого передаються тільки на підставі ухвала зразок документа вказівки керівництва, яким здійснювалися розгляд документа та накладення резолюції. Передача документів відбувається з внесенням до журналу реєстрації вхідної кореспонденції відповідних даних про передачу. Якщо в резолюції вказано декілька виконавців, то перший з них ухвала зразок документа відповідальним за виконання документа, якому в установленому порядку передається документ, співвиконавцям передаються копії або фотокопії документа, про що робиться відповідна відмітка на резолюції. Відповідь на виконаний документ підписується керівником, яким було накладено резолюцію, або особою, яка на той час виконувала його обов'язки. Відповідь у ухвала зразок документа кількості примірників передається для відправлення адресатам. Після вирішення порушених у документі питань відповідальний виконавець у лівому нижньому куті першої сторінки документа робить відмітку про його виконання або додає супровідну записку, у якій указує, як вирішено питання: надано відповідь, прийнято рішення тощо, проставляє дату фактичного виконання, номер справи за номенклатурою справ суду, до якої необхідно долучити документ, завіряє його своїм підписом. Один примірник відповіді залишається в суді та візується виконавцями або відповідальним виконавцем. Цей примірник відповіді також може бути підписаний керівництвом. Виконаний документ разом із завізованою виконавцями копією відповіді підшивається до відповідної справи за номенклатурою справ суду або передається за призначенням. Якщо керівництвом суду не підписано примірник відповіді, зазначений в абзаці третьому цього підпункту, до виконаних документів долучається копія або фотокопія підписаної керівником суду відповіді. Облік і зберігання виконаних документів здійснюється працівниками апарату суду. Закони та інші нормативно-правові акти після реєстрації в журналі реєстрації вхідної кореспонденції передаються голові суду, а за його резолюцією - для подальшого опрацювання кодифікації. Реєстрація та облік судових справ матеріалів кримінального провадження і матеріалів {Назва розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної судової адміністрації } 3. Після реєстрації усі судові справи матеріалів кримінального провадження та матеріали, що надійшли до суду і підлягають розгляду відповідно до кримінального, цивільного чи адміністративного судочинства, передаються для реєстрації у відповідних обліково-статистичних картках чи реєстраційних журналах та алфавітних покажчиках. {Абзац перший пункту 3. На справі робиться позначка "ДСК". Справі присвоюється новий індекс та номер. Попередньо заведена картка перекреслюється та робиться відмітка "помилково зареєстрована". Картка не вилучається, а зберігається у відповідній картотеці. Ведення обліково-статистичних карток, журналів та алфавітних покажчиків у паперовому вигляді в цьому разі не здійснюється. {Абзац п'ятий пункту 3. {Абзац сьомий пункту 3. {Абзац п'ятнадцятий пункту 3. Користувач повинен мати можливість одержати інформацію за всіма реквізитами реєстрації та про точне місцезнаходження документа або судової справи матеріалів кримінального провадженняматеріалу в суді. Матеріали кримінального провадження та матеріали, що підлягають розгляду у порядку кримінального судочинства, реєструються у відповідних обліково-статистичних картках, а також в алфавітних покажчиках матеріалів кримінальних проваджень, які формуються на підставі внесеної до автоматизованої системи документообігу суду інформації. Обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності реєструються в додаток 3 та в додаток 4. До алфавітного ухвала зразок документа матеріалів кримінальних проваджень вносяться дані щодо кожного обвинуваченого, підсудного, неосудного та особи, стосовно якої потерпілим заявлено вимогу про притягнення до кримінальної відповідальності в порядку приватного обвинувачення, із зазначенням повних прізвища, імені та по батькові. {Абзац перший підпункту 3. У першій картці заповнюються відомості всіх розділів, у решті карток - лише дані щодо відповідної особи. {Абзац другий підпункту 3. {Абзац перший підпункту 3. Заява про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження реєструється в додаток 6 та в алфавітному покажчику матеріалів кримінального провадження. Клопотання слідчого, прокурора та інших осіб, скарги ухвала зразок документа їх рішення, дії чи бездіяльність, ухвала зразок документа в обліково-статистичній картці на клопотання, скаргу, заяву та алфавітному покажчику матеріалів кримінального провадження. Заяви про відвід слідчого судді або судді, який здійснює судове провадження одноособово, реєструються в обліково-статистичній картці на клопотання, скаргу, заяву. Матеріали про розгляд заяви про відвід долучаються до матеріалів кримінального провадження, в якому заявлено відвід. У разі необхідності у суді ведуться алфавітні покажчики матеріалів кримінального провадження у томах за відповідними категоріями. Клопотання подання про вирішення питання, пов'язаного із виконанням вироку реєструється в додаток 8 та в додаток 9. В алфавітному покажчику справ у порядку виконання судових рішень у кримінальних провадженнях відображаються дані про кожну особу, стосовно якої розглядаються клопотання подання. Запит клопотання про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні реєструється в додаток 59 та. Цивільні справи, позовні заяви, заяви про видачу судового наказу, заяви окремого провадження у яких вироки скасовані в частині цивільного позову, та інші заяви, що розглядаються в порядку цивільного судочинства, реєструються в день надходження до суду у відповідних обліково-статистичних картках, реєстраційних ухвала зразок документа, а також в додаток 10. У разі скасування вироку суду в частині цивільного позову з призначенням матеріалів кримінального провадження до нового розгляду в порядку цивільного судочинства, матеріали цивільного позову вилучаються з матеріалів кримінального провадження з заміною їх на завірені копії, та реєструються у порядку, передбаченому абзацом першим пункту 3. Заява про видачу судового наказу реєструється в наказне провадження додаток 11заява про скасування судового наказу реєструється в додаток 12. Цивільна справа, позовна заява реєструється в позовне провадження додаток 13заява про перегляд заочного рішення реєструється в додаток 14заява окремого провадження реєструється в окреме провадження додаток 15 та у відповідному томі алфавітного покажчика цивільних справ. В алфавітному покажчику цивільних справ облік ведеться ухвала зразок документа кожним відповідачем. У разі пред'явлення зустрічного позову вносяться записи до відповідної обліково-статистичної картки первісного позову. Для полегшення розшуку справ у суді в алфавітному покажчику цивільних справ облік у справах окремого провадження ведеться як за заявником, так і за юридичними та фізичними особами, стосовно яких розглядаються справи наприклад, про визнання громадянина безвісно відсутнім облік додатково ведеться і за прізвищем цієї особи; ухвала зразок документа визнання громадянина недієздатним - і за прізвищем цього громадянина тощо. Матеріали щодо розгляду заяв про перегляд заочного рішення та про скасування судового наказу підшиваються до ухвала зразок документа цивільної справи і зберігаються в ній. Заява про забезпечення позову, доказів у цивільних справах реєструється в додаток 16 та в алфавітному покажчику цивільних справ. До алфавітного покажчика цивільних справ заносяться дані як про заявника, так і про особу, стосовно якої просять ужити запобіжних заходів. У цьому журналі та алфавітному покажчику реєструються заяви, що надійшли до подання ухвала зразок документа заяви. Заява про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішення або ухвали суду, судового наказу в цивільній справі, що набрали законної сили, ухвала зразок документа в додаток 17 та в алфавітному покажчику цивільних справ. Про ухвала зразок документа такої заяви робиться відмітка у відповідній обліково-статистичній картці на справу, судове рішення в якій переглядається. Матеріали щодо розгляду таких ухвала зразок документа підшиваються до відповідної цивільної справи і зберігаються в ній. У разі ухвала зразок документа судового рішення за нововиявленими обставинами облік і перереєстрація справи виконуються в загальному порядку. Клопотання про надання дозволу на примусове ухвала зразок документа рішення іноземного суду та клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, реєструються в додаток 18 та в алфавітному покажчику цивільних справ. Заяви про відновлення втраченого ухвала зразок документа провадження реєструються в додаток 19. Подання державних виконавців, заяви та клопотання сторін виконавчого провадження та державних виконавців реєструються в додаток 20 і в алфавітному покажчику цивільних справ. Усі матеріали справ за ухвала зразок документа поданнями і заявами долучаються до відповідних цивільних справ, а окремі справи формуються лише тоді, коли судове рішення, щодо якого внесено подання, клопотання чи заява, постановлено іншим судом. Скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби реєструються в додаток 58. Адміністративні справи, позовні заяви, що розглядаються в порядку адміністративного судочинства, реєструються у відповідній обліково-статистичній картці та в додаток 21. Адміністративна справа, позовна заява, подання про проведення позапланової перевірки, звернення органу внутрішніх справ, органу охорони державного кордону або Служби безпеки України про примусове видворення з України іноземця або особи без громадянства ухвала зразок документа в день надходження до суду в додаток 22 та алфавітному покажчику адміністративних справ. В алфавітному покажчику адміністративних справ облік ведеться за ухвала зразок документа відповідачем. У разі об'єднання в одне провадження кількох вимог уноситься запис про дату об'єднання до відповідної обліково-статистичної картки. Заява про забезпечення позову, доказів в адміністративних справах реєструється в додаток 23 та в алфавітному покажчику адміністративних справ. До алфавітного покажчика адміністративних справ заносяться дані як про заявника, так і про особу, стосовно якої просять ужити запобіжних ухвала зразок документа. Заява про перегляд у зв'язку з ухвала зразок документа обставинами постанови або ухвали суду в адміністративній справі, що набрали законної сили, реєструється в додаток 24 та в алфавітному покажчику адміністративних справ. Про надходження такої заяви робиться відмітка у відповідній обліково-статистичній картці на справу, судове рішення в якій переглядається. Матеріали щодо розгляду таких заяв підшиваються до відповідної адміністративної справи і зберігаються в ній. У разі скасування судового рішення за нововиявленими обставинами у картці робиться відповідна відмітка. Подання ухвала зразок документа виконавців, заяви та клопотання сторін виконавчого провадження та державних виконавців реєструються в додаток 25 і в алфавітному покажчику ухвала зразок документа справ. Усі матеріали справ за такими поданнями і заявами долучаються до відповідних адміністративних справ, а окремі справи формуються лише тоді, коли судове рішення, щодо якого внесено подання, ухвала зразок документа чи заява, постановлено іншим судом. Матеріали про адміністративне правопорушення, а також подання щодо застосування конфіскації предметів реєструються в додаток 26 та в додаток 27. В алфавітному покажчику справ про адміністративні правопорушення відображаються дані про кожну особу, щодо якої надійшов для розгляду ухвала зразок документа про адміністративне правопорушення. Заяви та клопотання про скорочення строку позбавлення спеціального права керування транспортним засобом чи річковим маломірним судном, ухвала зразок документа ; подання державної виконавчої служби про накладення арешту на рахунки ухвала зразок документа, на яких органами, уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення, накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу; подання кримінально-виконавчої інспекції про заміну адміністративного стягнення та інші подання реєструються в додаток 28 та в алфавітному покажчику справ про адміністративні правопорушення. В алфавітний покажчик справ про адміністративні правопорушення вноситься запис про кожну особу, стосовно якої розглядається таке ухвала зразок документа. Справа про направлення особи, яка зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами алкоголіка чи наркоманана примусове лікування до спеціалізованого лікувального закладу чи спеціалізованих лікувально-виховних закладів органів охорони здоров'я, дострокове припинення їх лікування чи продовження строку лікування тощо реєструється в додаток 29 та в додаток 30. В алфавітному покажчику справ про направлення на примусове лікування до спеціалізованих лікувальних чи лікувально-виховних закладів відображається інформація про кожну особу, стосовно якої справа надійшла до суду. © Верховна Рада України 1994-2016 програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем Інформаційна підтримка — Відділ баз даних нормативно-правової інформації.

См. также